Wow PvP - Guild - EU - Blackscar - Д Р У З Ь Я

Rank Race Player Name 2v2 3v3 5v5 RBG Rating
1 Желтенький 1718 0 0 0 1374
2 Сыендурь 1673 0 0 0 1338