Wow PvP - Guild - EU - Darksorrow - Nemoa etsimässä

Rank Race Player Name 2v2 3v3 5v5 RBG Rating
1 Ebonyebu 1787 2268 0 0 1736
2 Coraali 1883 1712 0 0 1524
3 Blackdady 574 1811 0 575 888