Wow PvP - Guild - US - Barthilas - im like hey wassup hello

Rank Race Player Name 2v2 3v3 5v5 RBG Rating
1 Mitchreturnz 1370 1688 0 0 1308
2 Mitchboyswag 1236 1685 0 0 1252